Gedragsregels

Wadokai Born wil er aan bijdragen dat alle leden met plezier kunnen trainen en verder kunnen ontwikkelen. De vereniging wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Door ontwikkeling van zowel het sportend vermogen als het verenigingsgevoel bewerkstelligt de vereniging dat zij een vereniging is om trots op te zijn.

Normen en waarden bij de beoefening van de vechtsport vindt de vereniging belangrijk. Het bestuur heeft daarom gedragsregels opgesteld die hierbij helpen. Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

De vereniging vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens de beoefening van de vechtsport maar ook voor en na de training (in het omkleedlokaal en de directe omgeving rondom de trainingslocatie).

Wat zijn onze uitgangspunten?

Karate is deels een teamsport en deels een sport die je individueel beoefend:

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
 • Door sport leren mensen hun grenzen ontdekken en verleggen.
 • Sport geeft mensen zelfkennis en zelfvertrouwen.

Onze gedragsregels:

 • Karate is een sport en het geleerde wordt niet buiten de dojo beoefend of gebruikt in een situatie.
 • Je neemt deel aan alle trainingen. Wanneer je niet kunt komen trainen, meldt jij je tijdig af bij de trainer of via email naar bestuur ad wadokaiborn punt nl
 • Je bent minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig.
 • Je draagt tijdens de training een karate gi (karatepak).
 • Dames dragen een wit effen T-shirt onder de karate gi.
 • Je karate gi moet schoon en in orde zijn (regelmatig wassen en strijken).
 • Je draagt zorg voor een goede persoonlijke hygiëne:
  • mond en adem goed verzorgd;
  • nagels van handen en voeten kort en schoon.
 • Als je lange haren hebt, bind je deze in een staart.
 • Tijdens de training zijn al je sieraden af/uit en eventuele piercing uit of afgeplakt.
 • Je neemt je beschermingsmiddelen (handschoenen, bitje, beenbeschermers) en drinken mee de dojo in en legt deze aan de zijkant, bij voorkeur in je sporttas.
 • Je laat geen waardevolle spullen achter in de kleedkamer, maar geeft deze in bewaring bij de trainer of begeleider.
 • Je groet bij het betreden en verlaten van de dojo.
 • Tijdens de training is het niet toegestaan de dojo te verlaten zonder toestemming van de trainers.
 • Tijdens uitleg of uitrusten ga je staan of zitten in kleermakerszit of kniezit.
 • Je hebt respect voor de tegenstander, andere mede karateka’s en de trainers.
 • Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken.
 • Je meldt aan de trainer als iets kapot is gegaan.
 • Je helpt desgevraagd mee met het verzamelen van materialen na de training.
 • Je mag geen snoepgoed en kauwgom gebruiken tijdens de training.
 • Het is ten strengste verboden te roken in de dojo en kleedkamers.
 • Drugsbezit en drugsgebruik zijn niet toegestaan evenals het onder invloed zijn van drank of drugs.
 • Discriminatie, sexuele intimidatie, grensoverschrijdend gedrags zoals schelden, grof taalgebruik, treiteren, pesten, irriteren of kwetsen van wie dan ook wordt niet geaccepteerd. Bij overtreding kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de verening en/of aangifte gedaan worden bij politie.

 

Gedragsregels begeleiders in de sport

Wadokai Born vindt dat de veiligheid van de sporter voorop staat en dat sexuele intimidatie / grensoverschrijdend gedrag niet getollereerd wordt.
In de sport is de relatie tussen de trainer en de sporter erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport (NOC-NSF) gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers/ begeleiders/ bestuursleden (verder in de tekst begeleider genoemd). De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter.
Wadokai Born volgt de gedragsregels zoals opgesteld door NOC-NSF.
Deze gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als een of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de vereniging.
Hieronder vind je een overzicht van de ‘Gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport:

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens training(sstages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht – voor zover in zijn vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Aannamebeleid nieuwe bestuursleden, trainers en begeleiders

Indien er nieuwe bestuursleden, trainers of begeleiders aangesteld worden binnen onze vereniging is het van belang dat deze de gedragsregels zoals hierboven genoemd volgen en uitdragen binnen onze vereniging.
Nieuwe bestuursleden, trainers of begeleiders worden bij aanstellen gevraagd een VOG te overleggen en wordt door het huidige bestuur de referenties van de desbetreffende persoon gecheckt. Bij eventuele twijfel kan het bestuur onderzoek doen in het “Register met tuchtuitspraken” van het NOC*NSF.