Oranje – 7e Kyu

Exameneisen voor Oranje band – 7e Kyu

Kihon

  • Junziki no tsukkomi Video
  • Gyakuzuki no tsukkomi Video
  • Mawashi geri chudan Video

Renraku Waza

  • Meageri chudan, mawashi geri jodan, gyakuzuki Video
  • Sorikomi meageri,mawashi geri jodan, gyakuzuki Video

Sanbon Kumite

  • 1e Chudan (uchi uke, empi) Video
  • 2e Chudan (soto uke, meageri, gyakuzuki) Video
  • 1e Meageri (uchi harai, gyakuzuki) Video Video
  • 2e Meageri (uchi harai, gyakuzuki) Video

Kata

Jiyu Kumite