Groen – 6e Kyu

Exameneisen voor Groene band – 6e Kyu

Kihon

 • Kette junzuki Video
 • Kette gyakuzuki Video
 • Tobikomizuki Video
 • Surikomi mawashigeri chudan Video
 • Surikomi sokuto chudan Video

Renraku Waza

 • Mawashigeri chudan, sokuto, gyakuzuki
 • Surikomi maegeri, sokuto, gyakuzuki Video

Sanbon Kumite

 • 1e Jodan (nukite, gyakuzuki, hizageri) Video
 • 2e Jodan (tsuki, empi) Video
 • 3e Maegeri (Surikomi bij aanvaller) Video
 • 4e Maegeri Video

Ohyo Kumite

Kata

Jiyu Kumite