Geel – 8e Kyu

Exameneisen voor Gele band – 8e Kyu

Kihon

Renraku Waza

  • Meageri chudan, gyakuzuki Video
  • Sorikomi meageri, gyakuzuki Video

Sanbon Kumite

  • 1e Chudan (uchi uke, empi) Video
  • 2e Chudan (soto uke, meageri, gyakuzuki) Video

Kata

Jiyu Kumite