1e Blauw – 5e Kyu

Exameneisen voor 1e Blauwe band – 5e Kyu

Kihon

 • Kette junziki no tsukkomi Video
 • Kette gyakuzuki no tsukkomi Video
 • Nagashizuki Video
 • Ushirogeri chudan Video
 • Mae tobi geri Video

Renraku Waza

 • Mawashigeri, ushirogeri, gyakuzuki Video
 • Surikomi sokuto, ushirogeri, uraken Video

Sanbon Kumite

 • 3e jodan (empi uke, uraken, haito) Video
 • 4e jodan (shuto uke, gyakuzuki, mawashigeri)  Video
 • 3e chudan (uchi uke, otoshi uke,gyakuzuki)
 • 4e chudan (soto uke, empi uke, gyakuzuki)

Ohyo Kumite

Kata

Jiyu Kumite