2e Bruin – 2e Kyu

Exameneisen voor 2e Bruine band – 2e Kyu

Kihon

 • Kette junziki
 • Kette gyakuzuki
 • Kette junziki no tsukkomi
 • Kette gyakuzuki no tsukkomi
 • Meatobegeri
 • Nagashizuki
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
 • Sokuto

Renraku Waza

 • Surikomi maegeri,, nagashizuki, mawashigeri
 • Maegeri, sokuto, ushirogeri, gyakuzuki
 • Zenshinshite jodan/chudan renzuki, surikomi maegeri, mawashigeri, gyakuzuki

Kihon Kumite

Ohyo Kumite

Kata

Jiyu Kumite