2e Blauw – 4e Kyu

Exameneisen voor 2e Blauwe band – 4e Kyu

Kihon

Renraku Waza

  • Maegeri, nagashizuki, gyakuzuki
  • Surikomi maegeri, nagashizuki, mawashigeri Video
  • Maegeri, sokuto, ushirogeri, gyakuzuki

Sanbon Kumite

  • 1e Gedan (aanval jodan, chudan, meageri)
  • 2e Gedan (aanval jodan, chudan, sokuto)

Ippon Kumite

  • 1e aanval Gedan
  • 2e aanval Gedan

Ohyo Kumite

Kata

Jiyu Kumite