2e Blauw – 4e Kyu

Exameneisen voor 2e Blauwe band – 4e Kyu

Kihon

 • Kette junziki
 • Kette gyakuzuki
 • Kette junziki no tsukkomi
 • Kette gyakuzuki no tsukkomi
 • Nagashizuki
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
 • Sokuto

Renraku Waza

 • Maegeri, nagashizuki, gyakuzuki
 • Surikomi maegeri, nagashizuki, mawashigeri
 • Maegeri, sokuto, ushirogeri, gyakuzuki

Sanbon Kumite

 • 1e Gedan (aanval jodan, chudan, meageri)
 • 2e Gedan (aanval jodan, chudan, sokuto)

Ippon Kumite

 • 1e aanval Gedan
 • 2e aanval Gedan

Ohyo Kumite

 • 3e

Kata

Jiyu Kumite