1e Bruin – 3e Kyu

youtube

\Exameneisen voor 1e Bruine band – 3e Kyu

Kihon

Renraku Waza

  • Maegeri, nagashizuki, gyakuzuki, mawashigeri
  • Surikomi maegeri, sokuto, ushirogeri, uraken
  • Surikomi maegeri chudan, mawashigeri, ushirogeri, uraken

Ohyo Kumite

Kihon Kumite

Ohyo Kumite

Kata

Jiyu Kumite