1e Bruin – 3e Kyu

Exameneisen voor 1e Bruine band – 3e Kyu

Kihon

 • Kette junzuki
 • Kette gyakuzuki
 • Kette junziki no tsukkomi Video
 • Kette gyakuzuki no tsukkomi Video
 • Mae tobe geri
 • Nagashizuki
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri Video
 • Sokuto

Renraku Waza

 • Maegeri, nagashizuki, gyakuzuki, mawashigeri
 • Surikomi maegeri, sokuto, ushirogeri, uraken
 • Surikomi maegeri chudan, mawashigeri, ushirogeri, uraken

Kihon Kumite

 • 1e
 • 2e

Ohyo Kumite

Kata

Jiyu Kumite