3e Bruin – 1e Kyu

Exameneisen voor 3e Bruine band – 1e Kyu

Kihon

 • Kette junziki
 • Kette gyakuzuki
 • Kette junziki no tsukkomi
 • Kette gyakuzuki no tsukkomi
 • Meatobegeri
 • Nagashizuki
 • Mawashigeri
 • Ushirogeri
 • Sokuto

Renraku Waza

 • Zenshinshite jodan/chudan renzuki, maegeri, mawashigeri, ushirogeri, uraken
 • Surikomi jodan/chudan renzuki, surikomi maegeri, mawashigeri, ushirogeri, uraken
 • Zenshinshite jodan/chudan renzuki, maegeri, nagashizuki, gyakuzuki, mawashigeri

Kihon Kumite

Ohyo Kumite

 • 1e t/m 5e

Kata

Jiyu Kumite